Privatumo politika

Mes, Všį Endobiogenikos institutas (toliau – Institutas, Mes), gerbiame Jūsų privatumą. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos pateikėte Endobiogenikos institutui.

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta su jumis sudarytose sutartyse, taip pat Instituto interneto tinklalapyje https://endobiogenikosinstitutas.lt

Institutas tvarko asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Institutas tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti ir juos saugo tik tiek laiko, kiek būtina numatytiems tikslams pasiekti.

Jūs visada galite susisiekti su Endobiogenikos institutu el. paštu info@endobiogenikosinstitutas.lt, jei Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Sutarčių, sudarytų su Jumis, vykdymo tikslais.
Jei Jūs esate, paskaitų lektorius, vertėjas, autorius ar kitas subjektas, su kuriuo Institutas sudaro sutartis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, atsiskaitomosios sąskaitos duomenis, kontaktinį telefoną, el. paštą) sutarčių vykdymo tikslais.

Paskaitų ir mokymų organizavimo tikslais.
Jei Jūs pageidaujate dalyvauti Endobiogenikos instituto mokymuose ar paskaitose, Jūs pateikiate Institutui savo asmens duomenis, kuriuos naudojame paskaitų ir mokymų organizavimo tikslais: dalyvių registracijai, informacijos apie paskaitas ir mokymus pateikimui, sertifikatų parengimui.

Jus dominančių pasiūlymų pateikimo tikslais.
Kai jūs pageidaujate gauti informaciją apie Instituto organizuojamus renginius, gauti naujienas apie Instituto vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas, Mes tvarkome Jūsų pateiktus kontaktinius asmens duomenis. Bet galite atsisakyti šios paslaugos, parašydami Institutui el. paštu info@endobiogenikosinstitutas.lt.

ALTERNATYVA

Tiesioginės rinkodaros tikslais
Mūsų tikslas – siųsti Jums naudingą, aktualią su mūsų veikla susijusią informaciją bei pasiūlymus. Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) rinkodaros tikslais naudojame tik gavę Jūsų sutikimą.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojami šiais atvejais:

Elektroniniu paštu siunčiant pasiūlymus, susijusius su Institutoveikla;
Elektroniniu paštu informuojant apie naujienas, susijusias su Instituto veikla;
Elektroniniu paštu siunčiant kvietimus į paskaitas, seminarus, atvirų durų dienas ir kitus panašaus pobūdžio renginius.
Jei nesutinkate, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada atšaukti duotą sutikimą parašydami laišką el. paštu: info@endobiogenikosinstitutas.lt

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Jeigu lankotės Mūsų interneto tinklalapyje, Institutas gali rinkti Jūsų apsilankymo metu gaunamus duomenis: IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami naudojant slapukus (angl. Cookies) ir kitų panašių technologijų pagalba.

Slapukai užtikrina saugų ir efektyvų tinklalapio veikimą, analizuoja Jūsų įpročius ir leidžia pasiūlyti Jus dominančias paslaugas bei būtent Jums aktualų turinį. Informaciją apie slapukus galite sekti naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus rasite Slapukų politikoje.

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI?

Informuojame, kad Institutas, vykdydamas savo veiklą, pasitelkia paslaugų teikėjus. Tai yra reklamos, rinkodaros, informacinių technologijų, knygų redagavimo ir platinimo, vertimo paslaugas teikiančias įmones, auditorius, teisininkus, kuriems Jūsų asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina šioms paslaugoms.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei tai yra privaloma pagal taikytinus teisės aktus.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, Instituto teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.). Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA INTERNETO TINKLALAPYJE

Instituto interneto tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius ir socialinius tinklus. Institutas nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Institutas, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

KOKIOS YRA JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS?

Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

  • gauti informaciją apie tai, ar Institutas tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
  • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus;
  • atšaukti sutikimą, pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti;
  • jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
  • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;
  • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Politikos reikalavimų; Institutui nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;
  • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Jei Jums kyla neaiškumų ar klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite pirmiausia su mumis el. paštu info@endobiogenikosinstitutas.lt.

JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite pateikt Institutui el. paštu info@endobiogenikosinstitutas.lt arba atsiųsti adresu Antakalnio g. 40, Vilnius, užpildydami Instituto parengtą duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą ir patvirtindami savo tapatybę.
Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo išnagrinėsime per 1 mėnesį, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.
Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

Geografinė ASMENS DUOMENŲ tvarkymo teritorija

Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jeigu turite su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ar prašymų, susisiekite su Mumis – VšĮ Endobiogenikos institutas (juridinio asmens kodas 303053744).

El. paštas: info@endobiogenikosinstitutas.lt.

Adresas: Antakalnio g. 40, Vilnius

POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti ir keisti Politiką. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime Instituto interneto tinklalapyje, todėl rekomenduojame reguliariai apsilankyti ir susipažinti su aktualia Politikos redakcija.
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas 2022-12-01